Platform over gevels, glas & daken
Samen doorbouwen
Henk Zoontjens

Samen doorbouwen

Op dinsdag 31 mei 2022 heeft de VMRG samen met een groot aantal ketenpartners, de ministers, De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, de intentieverklaring ‘Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden’ ondertekend. Hierop volgend zijn verdere besprekingen gevoerd, die binnenkort zullen resulteren in adviserende handelingskaders per deelsector of deelopgave. De VMRG is nauw betrokken bij dit proces en geeft mede inhoud aan de deeltafel Utiliteit en de deeltafel Wonen (huur en koop).

Partijen zetten zich gezamenlijk in voor het bevorderen van continuïteit: in productie en bouwstromen, in behoud van personeel en werkgelegenheid en in realisatie van de urgente maatschappelijke opgaven. Zoveel als mogelijk moet worden voorkomen dat lopende projecten en nieuwe contractvorming vertragen of stil komen te liggen.

De uitgangspunten voor deze intentieverklaring zijn:

dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetalers;

dat opdrachtgevers en -nemers in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers –, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;

dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;

• |dat partijen zich – in onderling vertrouwen en gezamenlijk – inzetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

De voortgang in de besprekingen om tot handelingskaders te komen, verschilt per deeltafel. De eerste deeltafels Infra Regionaal en Infra Landelijk hebben de spits afgebeten en hebben als eerste adviserende handelingskaders gepresenteerd. Het adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ voor Utiliteit zit in de afrondende fase en zal tegen de tijd dat u dit leest getekend zijn. Dit adviserend handelingskader is een vervolg op de intentieverklaring en de hierin opgenomen uitgangspunten, en geeft verder richting aan hoe partijen met elkaar om kunnen gaan in onzekere tijden met grote uitdagingen. Over de hele linie wordt iedereen zwaar geraakt door snel gestegen kosten en de beperkte beschikbaarheid van onder meer grondstoffen, bouwmaterialen en componenten voor essentiële systemen, die voor de gehele sector van belang zijn. Daarnaast is er onzekerheid over de doorgang van projecten, onder andere vanwege de financiële consequenties. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kunnen partijen het nodige doen.

Deze aspecten zijn in het adviserend handelingskader in drie hoofdthema’s uiteengezet:

1. Materialen en leveringen

2. Prijswerking

3. Continuïteit

De intentie van dit ‘Adviserend Handelingskader Utiliteit‘ is om herkenbaar voor én verdiepend te zijn naar de markt aan zowel opdrachtnemer- als opdrachtgeverzijde. Aangezien de utiliteitssector veel disciplines omvat met een grote complexiteit aan materialen, ketens en (onder)aannemers zorgt dit handelingskader voor een aanzet om op hoofdlijnen de belangen van de verschillende stakeholders te behartigen. We zien hierbij veel parallellen met de handelingskaders van Infra Regionaal en Infra Landelijk. Logisch, want de basis is en blijft hetzelfde voor bijvoorbeeld lopende overeenkomsten. Dat is, begin bij het contract en kijk wat daar de mogelijkheden in zijn. Naar verwachting zal in navolging van Infra en Utiliteit ook Wonen binnen afzienbare tijd het adviserend handelingskader afronden. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details