Platform over gevels, glas & daken
FASSADA H60, hybride vliesgevel luidt een ander tijdperk in

FASSADA H60, hybride vliesgevel luidt een ander tijdperk in

Makkelijker, beter, superieure prestaties en veel, veel minder risico’s

Het is inmiddels een alom gekend fenomeen in de gevelbouwsector: het gros van de gevelbouwers voert elke dag een ware overlevingsstrijd. Er is een grote prijsdruk, hoofdaannemers spelen gevelbouwers tegen elkaar uit, de markt wordt overspoeld door spelers uit lage loonlanden, soms zelfs aangebracht door de systeemhuizen zelf, en de marges zijn zo klein dat bij de minste tegenslag de solvabiliteit in het gedrang brengt. Dit is niet alleen het geval in de Benelux, maar een internationaal gegeven. Anderzijds zijn de meeste systeemhuizen, de bedrijven die de profielsystemen leveren aan de gevelbouwers, echte cashmachines met jaarlijks groeiende winstcijfers.

Eric Claeys, ir. MSc MBA en founding partner van Lesos Fassada hierover: “Deze situatie is zorgwekkend en is al een hele poos aan de gang. Eigenlijk heb ik het nooit anders gekend en ik ben inmiddels toch al meer dan 30 jaar in het vak. Om tal van  redenen hoeft men ook geen beterschap te verwachten op korte termijn. Welnee integendeel want de invasie van de grotere spelers vanuit Azië, de echte prijsbrekers, moet eigenlijk zelfs nog beginnen. Bovendien draagt de gevelbouwer bij de uitvoering van een project nagenoeg alle risico’s (technisch, planning, financieel, garanties, ….) en wordt er dus niet redelijk voor vergoed. Daarentegen draagt het systeemhuis nagenoeg geen risico en toch kan het heel aantrekkelijke bedrijfsresultaten realiseren. Het is een behoorlijk cynische vaststelling. Dit gegeven kent natuurlijk verschillende oorzaken, doch één van de kernproblemen is de wetenschap dat de bestaande conventionele gevelsystemen van de systeemhuizen niet beantwoorden aan de reële behoeften van de gevelbouwer. 

Eén van de oorzaken hiervan is het immens belangenconflict tussen het businessmodel van de gevelbouwer en het model van het systeemhuis.

Het businessmodel van een systeemhuis is gebaseerd op het realiseren van een verkoopsmarge op elke meter verkocht profiel (hetzij uit alu, rubber of kunststof) enerzijds en de marge op elk verkocht onderdeel anderzijds. Het systeemhuis maximaliseert dus haar winst door ‘het aantal lopende meter’ of ‘het aantal stuks onderdelen’ op te voeren. Simplistisch gezegd hoe meer meters en hoe meer onderdelen, hoe meer winst. Dit staat haaks op de financiële belangen van de gevelbouwer. Het businessmodel van een gevelbouwer is gebaseerd op het realiseren van een marge – we durven zelfs nog niet eens spreken van winst – door een product, een gevel dus, te verkopen per vierkante meter. De transformatie van meter en stuk naar m² vereist drie essentiële stappen: de engineering van het project, de productie en de plaatsing of montage. Hier wringt dus, zeg maar, het eerste schoentje. Immers niet alleen vertegenwoordigt elke meter of elk stuk een aankoopkost, maar dient het ook getransporteerd, verwerkt en gemonteerd te worden. Tegenover elke tussenstap in deze transformatie van meter of stuk naar m² staat een kost voor de gevelbouwer en die heeft er bijgevolg alle belang bij dat dit aantal stappen tot een minimum wordt herleid.

Er is echter meer, met name de vele risico’s inherent aan de traditionele vliesgevelsystemen…. Deze zijn niet alleen technisch veel te complex, maar bevatten een veel te groot aantal onderdelen welke allen een kost én een inherent risico vertegenwoordigen.”

Risico’s beperken
Mogelijk is de factor risico, inherent aan het systeem, een nog een veel groter probleem.

Eric Claeys : “Laat het me toelichten met twee concrete voorbeelden. Ten eerste een voorbeeld van een reële kost: bij de bestelling van elk conventioneel systeem actueel beschikbaar op de markt, wordt, bij wijze van spreken, een vrachtwagen profielen geleverd, een tweede vrachtwagen met onderdelen en dan nog een aanhanger met handleidingen….Zelf heb ik ooit de oplevering van een project bijgewoond waarbij in de hoek van een lokaal een ganse berg, niet geplaatste wel te verstaan, onderdelen lag, maar de gevel was wel in oplevering. Begrijpe wie kan. Dit wil je als bedrijfsleider echt niet meemaken. Elk onderdeel moet worden verwerkt en die verwerking impliceert de facto een technisch en dus een economisch/financieel risico waarvan de graad van risico dan nog in grote mate wordt bepaald door de expertise van de uitvoerende vakman net omwille van die complexiteit. Indien goed geplaatst dan is het ok, indien niet goed of onvolledig geplaatst is de gevel zo lek als een zeef. Zo eenvoudig is het. Ten tweede een voorbeeld van een potentiële kost. Elk conventioneel stijl-regel systeem vereist een plaatsing van buiten uit vanop een stelling, heksteiger of wat dan ook. Los van het gegeven dat de huur van een dergelijke stelling niet gratis is (tot 20 €/m² en meer of dus meerdere procenten van de globale verkoopprijs van een compleet geplaatste gevel), is het zo dat bij slecht weer (regen of felle zon, wind, …) de werkzaamheden dienen te worden opgeschort. Dit vertegenwoordigt niet alleen een aanzienlijke kost alsook een vervelende impact op de uitvoeringsplanning. Die kost kun je niet aan je bouwheer doorrekenen. Trouwens, wat betreft die plaatsing van buiten uit: de gevelbouw heeft meer en meer te doen met gesofistikeerde state-of-the-art technologieën zoals pv-panelen, smart glazing en andere producten.
En die gaan we dan, anno 2019, plaatsen vanop een stelling zoals ten tijde van de Egyptenaren? Te gek voor woorden toch?”

Uit een rondvraag bij gevelbouwers naar wat ze als ideaal vliesgevelsysteem zouden bestempelen antwoorden ze allen op dezelfde wijze: “We hebben systemen nodig die een betere en efficiëntere kostencontrole toelaten om zo een redelijke marge te kunnen realiseren. Dit betekent dat we producten nodig hebben met veel minder technische risico’s gezien elk risico staat voor een potentiële niet-gebudgetteerde kost.”

Plaatsing van binnenuit, geen schroeven, noch silicone
Het systeem Fassada H60 hybrid is het resultaat van meer dan tien jaar ontwikkeling. Het hybride systeem introduceert hiermee een nieuwe, 3de familie gevelsystemen, benevens de reeds bestaande stijl-regel (ook stick) systemen en de kader- of elementgevel (ook unitized genaamd).

Het product getuigt van een nooit geziene eenvoud wat voor de ontwikkelaars een absolute prioriteit was. Eric Claeys: “Bij de bestaande gevelsystemen is de complexiteit dermate dat ze enkel door specialisten kunnen worden geplaatst. En die zijn er niet of steeds minder. Gevolg is dat 50% van alle gevels kampt met lekkages. Een probleem waar met name de gevelbouwer voor opdraait en dat absoluut om een oplossing vroeg.”

“We hebben een methode ontwikkeld waarbij geen complexe handleidingen meer moeten worden bestudeerd en de gevel sneller en eenvoudiger van binnenuit geplaatst kan worden,” licht Eric Claeys toe. “Niet alleen de aluminium structuur, maar ook de beglazing en de borstweringspanelen. Hiermee wordt de plaatsing van grote, zware beglazing, toch een trend in de architectuur, een koud kunstje door gebruik te maken van een glasliftje rijdend binnen in het gebouw. Eventueel breukglas kan even makkelijk, ook van binnenuit, worden vervangen. Geen enkel ander systeem op de markt laat dit toe.” 

Lesos Fassada

Fassada H60 hybrid – regel/stijl verbinding.

Eric Claeys: “Het kan vreemd klinken, maar toch is het zo en de reden hiertoe is even simpel als duidelijk. Silicone en schroeven in een gevel zijn als water en vuur. Voor silicone zal dit voor de meesten wel duidelijk zijn, voor schroeven wellicht minder. Welnu een gordijngevel is een draagstructuur bestaande uit stijlen en regels waarbij de onderlinge verbindingen ervan zodanig moeten zijn dat differentiële bewegingen in het gevelvlak moeten kunnen worden opgenomen. Geschroefde verbindingen van regel/stijl zijn star dus de facto in tegenspraak hiermee. Fassada H60 hybrid heeft een unieke regel/stijl verbinding, die toelaat deze differentiële bewegingen op te nemen zonder risico op wind- of waterdichtheidsproblemen.” 

Nauwe samenwerking met de academische wereld
Eric Claeys: “Innovatie is meer dan engineering, het is een economische visie. Om een succesvol innoverend product te ontwikkelen lijkt het ons een absolute vereiste om drie complementaire types expertise samen te brengen. Ten eerste zijn vele jaren praktische ervaring in de gevelbouw het begin van elk R&D-verhaal, ten tweede is een diepgaand economisch en financieel inzicht in de werking van de industrie vereist waarbij de financiële impact van elke lijn op het computerscherm juist kan worden ingeschat en last but not least moet dit gekoppeld worden aan de noodzakelijke wetenschappelijke kennis. Een nauwe samenwerking met de academische wereld lijkt ons dan ook een noodzaak.”

Lesos Fassada

Fassada H60 hybrid Onyx fins – ’s nachts.

Fassada is precies daarom een nauw samenwerkingsverband aangegaan met de R&D-cel ‘building physics, construction and services’ van het departement architectuur van de Faculteit ‘Ingenieurswetenschappen en Architectuur’ van de RUgent, welke onder de leiding staat van Prof.dr.ir. arch. Nathan Van den Bossche: “In 2006 ben ik gestart met wetenschappelijk onderzoek op buitenschrijnwerk in het Testcentrum voor Gevelelementen aan Universiteit Gent, en ben daar inmiddels al 9 jaar directeur. Elk jaar komen er wel een aantal ‘uitvinders’ aankloppen met nieuwe ideeën of concepten. Helaas zijn die echter niet zo vernieuwend, realistisch, of nemen ze een loopje met elementaire fysica. Toen de heer Claeys kwam aankloppen met een bijzonder verhaal over economie, beglazing van binnenuit, en speciale verbindingstechnieken, was ik aanvankelijk dan ook behoorlijk sceptisch. 

Het Fassada-systeem kan best omschreven worden als een kruising tussen een raam- en een gordijngevel. Aan de binnenzijde zit een structurele koker, net zoals bij een gordijngevel. De klemlijst wordt echter niet van buitenaf geschroefd, maar zit met een steeg vast aan de structurele koker, net zoals bij een thermisch onderbroken aluminium raamprofiel. Uit oogpunt van stabiliteit heeft dit uiteraard het grote voordeel dat de buitenschaal structureel meewerkt, en er dus een veel groter traagheidsmoment gehaald worden in vergelijking met een traditioneel systeem. Daarnaast wordt ook een aanzienlijk betere thermische prestatie gehaald omdat er geen schroeven meer zijn, en dus geen koudebruggen in het systeem. Ook al is de doorsnede van een schroef beperkt, met een warmtegeleidingscoëfficiënt die meer dan 500 maal hoger is dan de lucht eromheen, geeft dit een grote impact.

In wezen kan men het systeem herleiden naar 4 innovaties:

  • de stijl is geen opbouw van een aantal aan elkaar geschroefde deelprofielen en klemlijst, maar een enkel monoliet profiel bestaande uit een buiten- en binnenschaal en aan elkaar verbonden door – in de basisversie althans – de actueel grootst mogelijk thermische onderbreking 
  • niet alleen de aluminium structuur maar ook het glas en de borstweringspanelen worden van binnenuit geplaatst, met glaslatten aan de binnenzijde
  • de regel wordt in de stijl geklikt zonder te schroeven
  • afvoer van eventueel infiltratiewater gebeurt door veldwerking mogelijk gemaakt door een innovatieve koppeling tussen regels en stijlen 

De plaatsing van het glas en de panelen gebeurt aan de binnenzijde. Door de thermische onderbreking asymmetrisch te plaatsen in het profiel, ontstaat de mogelijkheid om het glas dieper in te schuiven aan één zijde, en dan te herpositioneren, ook wel eens de shuffle-techniek genoemd. Ook de regels zijn aangepast om dit mogelijk te maken. Die regels klikken vast in de stijl, in een opening die vooraf werd uitgefreesd of geponst in de stijl. Om de aansluiting tussen stijl en regel te dichten wordt een TPE-eindstuk op de regel geschoven en dichtgeklemd.  Bij de ontwikkeling zijn natuurlijk alle mogelijke aspecten de revue gepasseerd, die in ons gevelcentrum aan bod komen, zoals drukegalisatie, drainagecapaciteit, aandrukking van rubbers, ontluchting, toleranties,….

Mijn suggesties werden ter harte genomen, en dit heeft geleid tot een werkelijk uniek innoverend gevelsysteem dat vervolgens is getest op luchtdichtheid, waterdichtheid, en weerstand tegen wind (stabiliteit). De resultaten waren echt verbazend. Luchtdichtheid en stabiliteit waren bijzonder goed, maar vooral de waterdichtheid is markant. Er is getest tot 2100Pa en ook dan kwam er nog geen water door het systeem. 

De uitzonderlijke prestaties zijn te wijten aan het gebruik van een aantal bestaande basis ingrediënten – zoals de toepassing van een thermische onderbreking, het gebruik van glaslatten, … – in combinatie met een ‘denk alles totaal anders’ en een technisch creatieve insteek. Door de steeg te integreren in een gordijngevel wordt niet alleen de statische sterkte significant verbeterd, maar ook de thermische en zelfs de akoestische prestaties. De waterdichtheid en drainage is gebaseerd op een eenvoudig raamsysteem, maar door de geometrie van de regel is er een natuurlijke opstand die eventuele infiltratie naar binnen tegenhoudt. In essentie zijn een aantal betrouwbare elementen op een andere manier gecombineerd, wat heeft geleid tot het hybride systeem. Maar in zijn eenvoud is het ook uitermate verfrissend. Hoewel een aantal basisingrediënten van het systeem gekend zijn, introduceert Fassada H60 hybrid vermoedelijk de grootste en belangrijkste vernieuwing in gordijngevels in de laatste 30 jaar.”

At the end of the day it is all about money
De technologie van het systeem H60 is veel meer dan zo maar een gevelsysteem als vele andere. Het is een concept dat het resultaat is van out-of-the-box thinking vertrekkende vanuit een holistische visie. Eric Claeys hierover: “Onze filosofie bij de ontwikkeling van nieuwe producten, en er ligt nogal wat op de plank, zal steeds dezelfde zijn: slimmer, beter, eenvoudiger, betere performantie en substantieel lagere kost, anders heeft het geen zin. Ik kan het niet beter omschrijven dan met een quote van het schaakfenomeen Garry Kasparov: at the end of the day, it is all about money.”

H60 is een basistechnologie met een heel verregaande flexibiliteit. In het najaar mag zelfs een hybride stalen versie op de markt verwacht worden. Eric Claeys: “Iedereen met kennis van hoe stalen gevels momenteel worden vervaardigd, zeg maar op archaïsche wijze, wat de prestaties zijn en wat een dergelijke gevel kost, weet wat dit betekent. H60 hybrid steel zal prestaties vertonen van ‘een andere planeet’ en aan een prijsniveau waar de markt zal van op kijken. De kosten voor verwerking en montage zullen immers slechts een fractie bedragen van alle bestaande stalen vliesgevels.”

Om die reden is de ambitie van de H60-technologie even eenvoudig simpel als duidelijk: de wereldstandaard worden.

Eric Claeys: “Het hoofddoel van onze onderneming reikt immers veel verder dan de ontwikkeling van innovatieve producten, onze producten zijn immers de vertaling van een economische visie. Het is het vermogen om iets nieuws uit te vinden en het aan de wereld voor te stellen, waarvoor vakkennis, creativiteit en visie vereist zijn. Dat is hetgeen waarvoor de merknaam Fassada staat.”

Lesos Fassada

Fassada H60 hybrid Onyx fins – overdag.

Oog voor de wensen van de architect
De gevel is het visitekaartje van de architect voor zijn project. Het spreekt voor zich dat bij de ontwikkeling van Fassada H60 heel wat aandacht werd besteed aan de architecturale vrijheid voor ontwerp door de architect.

Eric Claeys: “Natuurlijk is de architectuur van het allergrootste belang. Ook hier biedt Fassada echter nooit eerder geziene mogelijkheden. Immers de techniek van H60 heeft op zich enkel betrekking op het – zeg maar ‘inwendige’, niet-zichtbare deel van de gordijngevel. Qua vormgeving kan de architect de profielen zelf vrij ontwerpen, en dit zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Wat dacht je van een draaikip-vleugel, volledig geïntegreerd in de 60 mm breedte van de basisoplossing, waardoor er een vaste ruit en een opengaand raam niet meer te onderscheiden zijn en waardoor de dure en weinig efficiënte uitzetzakramen tot het verleden behoren? Aan de buitenzijde is echter nog veel meer mogelijk. Gezien H60 geen geschroefd verhaal is met klemlijsten en afdekkappen, maar de stijl een monoliet profiel, biedt dit nooit eerder geziene ontwerpmogelijkheden, die bovendien nagenoeg niets meer hoeven te kosten. De buitenschaal kan niet alleen verscheidene vormen aannemen, maar er kan ook van alles op worden bevestigd – zonder het dichtingsscherm te perforeren – zoals verticale of horizontale lamellen, geïntegreerde architecturale zonnewering, enz.”

Duurzame en energiezuinige gebouwen
Het is ons alom genoegzaam gekend: de drang naar duurzame en energiezuinige gebouwen. Het is niet alleen een wens doch tevens een noodzaak gezien de steeds strenger worden prestatie-eisen van gebouwen enerzijds en de ermee samenhangende internationale regelgeving in verband met de klimaatdoelstellingen anderzijds. Voor een gebouw begint dit bij de gevel, de fysieke barrière tussen binnen- en buitenklimaat. Het energieverhaal van een gebouw is bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan de performantie van de buitenschil van het gebouw. Fassada verwacht twee belangrijke tendensen in de nabije toekomst, met name smart glazing en architecturale zonnewering.

Smart glazing
Smart glazing is een beglazing met een geïntegreerde, computergestuurde  zonwering waardoor de hoeveelheid licht- en warmtetoevoer kan worden geregeld in functie van de weersomstandigheden. Er mag geen twijfel over bestaan dat smart glazing één van de producten van de toekomst wordt. Er stelt zich wel een specifiek technisch probleem: immers aan elk glasvolume hangt een kabel met een koppelfiche die naar binnen in het gebouw moet worden gebracht voor aansluiting op het BMS-systeem. Bij plaatsing in elk traditioneel gevelsysteem, hetgeen betekent van buiten uit, is dit enkel mogelijk door voor elke ruit een gat te boren in de stijl van de gevel, dat enkel kan worden gedicht door middel van silicone en dan nog. Dit foutloos realiseren is een utopie.

Eric Claeys: “Een eenvoudige berekening toont dit al gauw aan. Stel een gebouw met een duizendtal glasvolumes, wat niet eens een groot project is. In de veronderstelling dat een ‘buitenaards’ montageteam de plaatsing doet en in slechts 3% van de gevallen het gat van de kabeldoorsteek niet wordt gedicht zoals het hoort. Dit betekent een gordijngevel met 30 zones van lekkages, waardoor de primaire functie van een gevel, zijnde de creatie van een wind- en waterdichte schil tussen binnen buiten niet meer werkt. Als zaakvoerder van een gevelbouwbedrijf wil je dit toch niet meemaken en als investeerder c.q. bouwheer nog veel minder.”

Eric Claeys gaat verder: “Bij Fassada H60 is dit alles compleet van de baan. Plaatsing gebeurt immers van binnenuit, geen gaten te boren in de stijlen, geen silicone voor kabeldoorvoeren, geen weersafhankelijkheid bij plaatsing, altijd directe toegang tot alle kabelschakelingen.”

Lesos Fassada

Fassada H60 hybrid – Onyx & venetian blinds – overdag en ‘s nachts.

Architecturale zonwering
Zelfs de meest performante beglazing volstaat doorgaans niet. Een eerste nadeel is dat de zonnewinsten in de winter worden beperkt, een ander nadeel is dat zonwerende beglazing steeds een verkleuring van het licht met zich meebrengt.

Eric Claeys hierover: “Zoals eerder reeds toegelicht. De mogelijkheden ten gevolge van het gegeven van een monoliet stijlprofiel en complete beglazing van binnenuit, zijn nooit eerder gezien en bij alle traditionele systemen gewoon ondenkbaar zijn. Op de stijl kan reeds in het atelier de basis van diverse types zonwering worden bevestigd, hierbij gebruikmakend van vele soorten materialen, dus niet alleen aluminium of staal, maar ook hout, natuursteen, keramiek, etc. waardoor elk project niet alleen een unieke architecturale uitstraling krijgt, maar tevens duurzaam en energetisch optimaal wordt ontworpen. En last but not least kostenefficiënt. We hebben zelfs een unieke oplossing om Onyx-natuursteen in onze gevel te verwerken. Vele architecten dromen ervan om met een translucente materiaal als Onyx te kunnen werken omdat de steen enig mooi in de massa kan worden verlicht, bijvoorbeeld met eenvoudige LED-strips. Technische en financiële redenen hebben dit tot nu onmogelijk gemaakt. Bij ons H60 hybrid-gevelsysteem stellen die problemen zich niet. Dan wordt gevelbouw eerder kunst dan techniek en dat is een pad dat ons erg aanspreekt.”

Project Feronstree te Luik
Momenteel is een eerste pilootproject in uitvoering, het project Feronstree te Luik van het gerenommeerde architectenbureau Assar. Gevelbouwer is Groven+, die onder meer het prestigieuze Havenhuys van Zaha Hadid in Antwerpen heeft gerealiseerd.

Ir. Etienne Clinquart, CEO van Groven+: “We wisten dat Fassada al geruime tijd bezig was met de ontwikkeling van een nieuw gevelsysteem dat volledig van binnenuit kan worden geplaatst én beglaasd. Bij het renovatieproject Feronstree was er geen andere optie dan een volledige uitvoering van binnenuit gezien de aanwezigheid van een bestaande kolommenstructuur aan de buitenkant van het gebouw die bewaard moest blijven. Fassada S60 is het enige gevelsysteem waarbij dit technisch mogelijk is. De opdrachtgever was onmiddellijk overtuigd van de innoverende technologie. Inmiddels weten we echter veel meer en blijkt Fassada niet zo maar een innovatie te zijn, maar zal het een echte ommekeer in de wereld van gordijngevels veroorzaken. Het gevelsysteem is immers makkelijker te verwerken, onze risico’s als gevelbouwer zijn gedecimeerd, de performantie (wind- en waterdichtheid, schokweerstand, stabiliteit) is nooit eerder vertoond.”

De internationale aanpak en IP-licensing
Voor de commercialisatie van haar producten zal Fassada zal een 2-sporen model van volgen. Enerzijds zal een directe distributie (enkel lokaal) van de systemen gekoppeld worden aan een IP-licensing model, waarop de focus zal worden gelegd.

Eric Claeys: “De wereld is totaal veranderd en een wereldwijde distributie pogen na te streven, lijkt ons niet meer van deze tijd. Daarentegen kan een technologie zeer snel internationaal worden uitgerold…..

Unilin Technologies en internationale uitrol
Fassada heeft alle innovaties verpakt in een hele reeks patenten die in meer dan 100 landen werden ingediend. Het IP-management werd exclusief toevertrouwd aan Unilin Technologies, onderdeel van het Amerikaanse concern Mohawk.

Eric Claeys: “Het is alom geweten dat in de wereld van de aluminium raam- en gevelsystemen kopiëren een internationale sport is. Men hoeft de catalogi van de systeemhuizen hiervoor maar naast elkaar te leggen…(zucht). Unilin Technologies heeft zich op het vlak van IP-management al meer dan bewezen, als beheerder van o.a. de patenten van de ‘click’-parket Quickstep is er nog geen enkele partij in de wereld erin geslaagd deze te kopiëren – zelfs niet in China. We maken ons evenwel geen illusies dat er pogingen tot inbreuk op onze patenten zal gebeuren.”

De Belgische markt en de internationale strategie
Eric Claeys: “Natuurlijk wensen we eerst onze plaats in te nemen op onze eigen lokale, Belgische bouwmarkt. Het is evenwel een eerder gesloten markt van “ons kent ons” en het in Nederland alom gekende bouwteam model voor belangrijke bouwprojecten, wat de  professionaliteit en de kwaliteit van de gebouwen enkel ten goede komt, is misschien wel gekend, maar niet in gebruik. Het is een jammerlijke vaststelling.”

1 maart was het officiële startschot om Fassada H60 te launchen. De voorbije weken werd een roadshow gedaan in de ganse GCC-regio, het Verre Oosten en in Australië.

Eric Claeys: “Onze target is de wereldmarkt en de respons is mega. Eén en ander verwondert me eigenlijk niet. Immers de problemen van de gevelbouwers zijn dan ook universeel en doen zich niet alleen bij ons voor. Techniek en bouwfysica zijn immers niet aan een regio of land gebonden. Via de kanalen van de sociale media hebben we inmiddels uit alle uithoeken van de wereld aanvragen ontvangen. We zijn zelfs wat overweldigd. Wel kan ik je al meegeven dat we onze initiële ambitie om tegen eind 2022 wereldwijd aanwezig te zijn, met enige tijd hebben ingekort….”

www.lesos.com

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details