Even voorstellen | Hans Zwaanenburg, directeur VMRG.

In mijn eerste column van Gevelbouw stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Hans Zwaanenburg en ik ben per 1 september jl. gestart als directeur van de VMRG. Daarmee volg ik Bram Entrop op, die op zijn beurt Bert Lieverse opvolgde die in 2017 na een dienstverband van twintig jaar bij de brancheorganisatie met pensioen ging.

Hiervoor was ik algemeen directeur bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en daarvoor CEO bij Fermacell met een nevenfunctie als bestuurslid binnen de Nederlandse Branche Vereniging Gips (NBVG).

In het verleden heb ik al met de VMRG contact gehad op het gebied van circulariteit, milieu en duurzaamheid. Thema’s die hoog op de agenda staan van de VMRG en die ik graag verder wil vormgeven.

De VMRG is voor mij geen onbekende brancheorganisatie. Samenwerking tussen de brancheorganisaties VMRG en NBvT was er immers al. Zo herinner ik mij nog de in 2016 door VMRG, NBvT en VKG ingediende zienswijze op het conceptbesluit voor het verlengen van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de verwijderingsbijdrage ten behoeve van vlakglasrecycling bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar hoewel de ingediende zienswijze destijds niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, heeft dit wel een aanzet gegeven tot de ambitie om in 2019 te komen tot een ketenakkoord of convenant circulaire geveleconomie. Daartoe worden op dit moment met diverse partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gesprekken gevoerd. In dit nummer Gevelbouw leest u hier meer over en wordt duidelijk waarom het kabinet nu juist de invoering voor producentenverantwoordelijkheid vanuit de transitieagenda circulaire economie wil verkennen voor de gevelbouw.

Voor de gevelindustrie is het effectiever en efficiënter omgaan met grondstoffen niet alleen een maatschappelijke wens, maar een noodzaak om op verantwoordelijke wijze te participeren in een moderne samenleving. Introductie van circulaire economie in de bouw schept immers kansen voor vernieuwing, niet alleen in de nieuwbouw maar zeker ook in onderhoud en de renovatie.

Voorwaarde is dan wel dat gevelelementen en hun leveranciers traceerbaar en identificeerbaar zijn en blijven gedurende de levenscyclus. Om die reden werkt de VMRG met verschillende partijen aan een Facade Identificatie Systeem (FIS) waarmee altijd alle informatie oproepbaar is van een gevelelement als dat wordt gescand.

Om de gebouwschil slimmer te kunnen onderhouden, wordt gewerkt aan een Facade Service Application (FaSA) waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen, drones en sensoren. Ook hierover leest u meer in dit nummer Gevelbouw.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 september jl. met aansluitend de Marktdag heb ik al met een aantal van u kennis gemaakt. Mochten we elkaar nog niet gezien en/of gesproken hebben dan hoop ik u binnenkort de hand te mogen schudden bij één van de VMRG evenementen of tijdens een bezoek aan uw bedrijf.

TAGS